post

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Klubu, działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Śniardwy Orzysz, zwołuje na dzień 29 marca br. (piątek) na godz. 17:00 w sali konferencyjnej Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11a) Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się o godz. 17:15 tego samego dnia w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad
5. Dokonanie zmian i zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności statutowej Klubu za rok 2018
a) sprawozdanie merytoryczne Zarządu
b) sprawozdanie finansowe Zarządu
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Przedstawienie planów na rok 2019
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków