Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Klubu, działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Śniardwy Orzysz, zwołuje na dzień 15 marca br. (środa) na godz. 17:00 w sali konferencyjnej Sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11a) Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków rozpocznie się o godz. 17:15 tego samego dnia w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
3. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej oraz uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie komisji skrutacyjno-mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
5. Dokonanie zmian i zatwierdzenie porządku obrad
6. Sprawozdanie z działalności statutowej Klubu za rok 2016
a) sprawozdanie merytoryczne Zarządu
b) sprawozdanie finansowe Zarządu
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybory do Zarządu
10. Wybory do Komisji Rewizyjnej
11. Ogłoszenie wyników wyborów
12. Przedstawienie planów na rok 2017
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków